Winkelwagen Geen producten — € 0,00

Onze keurmerken

ICT Waarborg Qshops Keurmerk Thuiswinkel Keurmerk

Veilig betalen met

iDeal PayPal Visa Mastercard American Express Webshop Giftcard Giropay Bancontact Mister Cash SMS Betalen (Minitix) Hyves Afrekenen (Minitix)

Algemene Voorwaarden MaxSupplies.nl

Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke zijn verbonden aan de verkoop aan consumenten te respecteren. Voor zakelijke overeenkomsten gelden afwijkende afspraken welke door Max ICT BV separaat zijn opgesteld. Een exemplaar kunt u zowel via Adobe PDF reader raadplegen als download dan wel een exemplaar opvragen bij Max ICT BV. Voor alle onderliggende handelsnamen van Max ICT BV worden de algemene voorwaarden van Max ICT BV gehanteerd waarmee u bij bestelling akkoord gaat.

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Statutaire naam:
Max ICT BV
Castorstraat 17
5047 RC Tilburg (Vossenberg)
Tel: 013-7113301
E-mail: info@maxsupplies.nl
Bereikbaar: Maandag t/m Vrijdag 09.00 - 18.00

Conceptstore adres:

Maxict.nl Conceptstore
Dr Ahausstraat 1
5042 EK Tilburg (De Rooi Pannen)
Tel: 013-7113301
E-mail: drp@maxict.nl
Bereikbaar: Maandag t/m Zaterdag  09.00 - 18.00

Definities
- Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Max ICT BV
- Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij Max ICT BV via een technisch systeem voor de verkoop op afstand gebruik maakt voor het online verkopen van producten en/of diensten aan gebruikers via communicatie op afstand.
- Communicatie op afstand: Een technisch systeem waarbij consument en Max ICT BV niet gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
- Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht
- Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor consumenten om binen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
- Dag: Kalenderdag
- Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
- Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomsige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Max ICT BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Tilburg onder het nummer 52082989 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook via Internet te raadplegen, zie http://www.maxict.nl/algemene_voorwaarden
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Max ICT BV als leverancier van producten en diensten optreedt.
1.3 Onder consument wordt verstaan: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Max ICT BV.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten aanvaart de consument de algemene voorwaarden van Max ICT BV. De algemene voorwaarden worden bij inschrijving beschikbaar gesteld alvorens consument een bestelling plaatst.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke goedkeuring van Max ICT BV worden afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Betaling
2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling, Paypal, Giftcards, Achteraf betalen voor consumenten, betaling op rekening zakelijk, iDeal, misterCash, Giropay en per Creditcard (VISA, MASTERCARD en American Express). Max ICT BV behoudt zich het recht de betalingswijze zelf te veranderen. Hierbij wordt de wens van de consument zoveel mogelijk in acht genomen.
2.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals bepaald in art. 2.1 van deze Voorwaarden. Max ICT BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om tussen partijen nadere betalingsvoorwaarden vast te stellen.
2.3 Cheques, Credit Cards uit het buitenland en vreemde valuta's worden door Max ICT BV niet geaccepteerd met uitzondering van België.
2.4 Niet tijdige betalingen geeft Max ICT BV het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

2.5 Door Max ICT BV in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geeft de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Bij verstrijken van de betalingstermijn zijn alle betalingen uit welke hoofd dan ook direct opeisbaar door Max ICT BV.
2.6 Vooruit- en facturatie betalingen doet u op bankrekening (Rabobank) 12.86.20.056/ IBAN: NL41RABO0128620056 ten name van Max ICT BV te Tilburg. Orders worden bij vooruitbetaling verwerkt zodra een betaling op de rekening van Max ICT BV is ontvangen. Bij betaling van een factuur dient u altijd een ordernummer en/of factuurnummer van Max ICT als referentie te vermelden.
2.7 Max ICT kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

2.8 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Max ICT BV is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. Creditcardbetalingen kunnen bij twijfel ook worden gevalideerd middels een verzoek tot nadere informatie van de koper, dit ter voorkoming van fraude.
2.9 Bij niet of niet tijdige betaling is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de Klant vanaf die dag over het openstaande bedrag rente verschuldigd vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, van minimaal de wettelijk geldende rente.

2.10 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Max ICT BV, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken. De voortvloeiende (incasso)kosten worden Klant in rekening gebracht conform rapport voorwerk 2.

2.11 In geval van niet tijdige betaling is MaxICT BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
2.12 De voorwaarden welke van toepassing zijn indien u gebruik maakt van de optie achteraf betalen zijn als volgt:
1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Max ICT BV producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2. U bent 18 jaar of ouder;
3. Om de financiele risico’s van de betaaloptie te beperken wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Max ICT BV uw aanvraag voor achteraf betalen accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce B.V., zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
5. U bent verplicht Max ICT BV op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mailwijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mailwijzigingen kunnen via de website van Max ICT BV, per e-mail aan administratie@maxict.nl of schriftelijk aan de Klantenservice van Max ICT BV worden doorgegeven.
6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.
Wijze van betalen:
1. Max ICT BV heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van Max ICT BV naast de digitale factuur, kort daarna van Buckaroo tevens een e-mail met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Max ICT BV en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Max ICT BV, hergeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Max ICT BV wordt erkend.
3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de e-mail met betaalkoppeling, daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
4. Voor het ontvangen van de e-mail met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:
1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Max ICT BV het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van ophogingen dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Max ICT BV één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce BV (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres- en/of e-mailwijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

Privacy Statement van Focum Commerce en Focum Solutions B.V.
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce en Focum Solutions B.V. Focum Commerce en Focum Solutions B.V. kunnen deze gegevens  – al dan niet in statische vorm -  (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Focum Commerce, Focum Solutions B.V. en met Focum Commerce en/of Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom Focum Commerce B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen genoemd op de website van Max ICT zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van grafische- en typefouten.
3.2 Alle prijzen genoemd op de website van Max ICT zijn vermeld met het Euro (€) valuta, tenzij anders aangegeven.
3.3 Alle prijzen vermeld door Max ICT zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De consument kan ervoor kiezen om de weergave hierin standaard op inclusief BTW vermelding te plaatsen.
3.4 Alle prijzen vermeld op Max ICT BV zijn exclusief verzendkosten en exclusief kosten voor betalingswijze. Verzendkosten tot 150 euro excl. BTW bedragen 7,85 euro excl. BTW / 9,50 euro incl. BTW. Verzendkosten vanaf 150 euro excl. BTW bedragen 4,92 euro excl. BTW / 5.95 incl. BTW.
3.5 Aanbiedingen van Max ICT BV wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.6 Alle aanbiedingen van Max ICT zijn vrijblijvend en Max ICT BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
3.7 Prijswijzigingen zullen na totstandkoming van de overeenkomst niet wijzigen tenzij dit door Max ICT BV is bedongen waarbij consument bij wijziging altijd gebruik kan maken van een opzegging van de overeenkomst.

4. Levering
4.1 De levering van producten en diensten vindt alleen plaats binnen Nederland, Belgie, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Engeland.
4.2 Max ICT BV kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort of backorder zal de Klant binnen 30 dagen na ingangsdatum van de koopovereenkomst worden geïnformeerd.
4.3 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Max ICT BV. De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de Klant binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de Klant tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Max ICT BV. Klant heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook bij overschrijding van de leveringstermijn.
4.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de Klant in ontvangst wordt genomen op het tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard zal Max ICT BV de eisen in acht nemen zoals die door desbetreffende kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld.
4.5 De Klant is verplicht om de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken en beschadigingen dient de Klant binnen 3 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd aan Max ICT BV te melden.
4.6 Max ICT BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Max ICT BV gedragen. Een nalevering vindt plaats zodra bestelde producten op voorraad zijn of een alternatief product voorhanden is en akkoord is bevonden door de Klant.
4.7 Retour oude hardware
De Klant krijgt de mogelijkheid om oude hardware in te leveren welke bij Max ICT BV is aangeschaft, dit conform de regeling van ICT Milieu. Klant dient tevens een factuur of ordernummer bij zijn retour te vermelden en dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verpakkingswijze. Max ICT BV behoudt zich het recht ondeugdelijke verpakkingen te weigeren.
Producten die in aanmerking komen voor een degelijke regeling zijn:
- apparaten die stroom gebruiken. Dit kan zijn via een snoer, een batterij of door voeding via een ander apparaat.
- complete apparaten, dat sluit uit: onderdelen welke niet vallen onder de reikwijdte van de WEEE- richtlijn. Voorbeelden van deze uitgesloten onderdelen zijn: interne modems, moederborden, geluidskaarten, interne drives, koelers, etc.
- randapparatuur, welke wel valt onder de reikwijdte, zoals externe modems, externe drives, muizen, toetsenborden, monitoren, etc.

5. Wet Koop op afstand / Afkoelingsperiode
5.1 Indien de consument het product niet wenst af te nemen kan de consument zijn bestelde product(en) zonder enige reden van opgaaf retourneren binnen veertien (14) werkdagen waarbij de koopovereenkomst wordt ontbonden. Alvorens de producten retour kunnen worden gestuurd, dient de Klant hiervan melding te maken aan Max ICT BV, dit is noodzakelijk voor een correcte registratie van de retourzending. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling niet is verbroken. Een eventueel reeds ontvangen betaling aan Max ICT BV wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen aan de Klant terugbetaald. De kosten bij gebruikmaking van de afkoelingsperiode zijn voor rekening van de consument.
5.2 Eisen die Max ICT BV stelt, onverminderd het recht aanvullende of afwijkende voorwaarden te stellen, aan retourneren zijn:
- Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden, bij voorkeur of expliciete navraag in een omdoos.
- Complete, onbeschadigde en originele verpakking dient aanwezig te zijn waar geen eigen kenmerken op zijn geplaatst. Product dient in verkoopbare staat (nieuwstaat) te zijn.
- Verzegelingen mogen niet verbroken zijn (bv. Software of Hardware-seal), doch zover verbroken dat vastgesteld kan worden of het product naar wens is, zover als ook mogelijk is bij een fysieke aankoop.
- De producten mogen niet geactiveerd/gebruikt zijn, doch zover geopend of getest dat vastgesteld kan worden of het product naar wens is, zover als ook mogelijk is bij een fysieke aankoop.
- Max ICT BV heeft het recht om gebruikte artikelen of artikelen met gebruikssporen die retour gestuurd zijn, zonder opgave van reden te weigeren of middels een restocking fee te herwaarderen.
5.3 De consument kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 14 dagen na levering.
5.4 Max ICT BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.5 Het ruilen of terugsturen van producten die duidelijk van persoonlijke aard (zoals bijvoorbeeld in-ear hoofdtelefoons) of hygiënische aard (zoals bijvoorbeeld een tandenborstel, scheerapparaat of krultang of producten voor verwerking of behandeling van voedsel en dranken) zijn,  is niet mogelijk.
5.6 Max ICT BV kan in positieve zin van de in Lid 1 tot en met 5 gestelde zaken afwijken, eventueel verzwaard met aanvullende voorwaarden, wanneer dit redelijk wordt geacht door Max ICT BV. Max ICT BV heeft hiertoe doch geen enkele verplichting.
5.7 De bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing voor consumenten, voor zakelijke Klanten gelden andere bepalingen die van toepassing zijn bij koop op afstand conform het Nederlands recht.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Max ICT BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
6.2 Indien een bestelling na verzendbevestiging binnen 72 uur nog niet is ontvangen en/of er schade binnen 48 uur na ontvangst van de levering is gemeld aan Max ICT BV kan Max ICT BV overgaan tot kosteloze herlevering van het bestelde, dit na afronding van de eventuele onderzoeken welke gepaard gaan met de vermissing of schade.
6.3 Max ICT BV kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige toekomende rechten van de Klant, heeft Max ICT BV het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant en zonder dat Max ICT BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Max ICT BV kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of overige in het verkeer geldende opvattingen aan Max ICT BV kan worden toegerekend
 

8. Afbeeldingen
8.1 Plaatjes die op de site, folders en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Max ICT BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website.
8.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enzovoort opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


9. Garantie
9.1 Max ICT BV hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode welke door de toeleverancier wordt gegeven op een product, tenzij anders is overeengekomen. Max ICT BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. Max ICT BV respecteert de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de consument toekent.
9.2 Indien een product defect raakt rekenen wij geen kosten om een garantieafhandeling voor de Klant te verzorgen indien dit binnen de fabrikantgarantietermijn valt. De Klant staat vrij om zelf een defect rechtstreeks te laten repareren. Deze kosten zijn exclusief de kosten die eventueel voor de reparatie door de fabrikant worden belast en/of onderzoekskosten.
9.3 Garantie op producten vervalt bij:
- het verlopen van de garantieperiode
- bij onzorgvuldig gebruik
- indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant
- indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
- software anders dan de meegeleverde systeemsoftware.
9.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper of niet kunnen worden geconstateerd met behulp van de opgegeven klachtomschrijving, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor rekening van de koper.

10. Verzendkosten
10.1 Max ICT BV berekent de verzendkosten per bestelling. De actuele verzendkosten kunt u vinden op de site van Max ICT BV via www.maxict.nl .
10.2 Max ICT BV heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze logistieke partners. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen. Deze tarieven kan de Klant vooraf altijd specifiek opvragen.

11. Eigendomsvoorbehoud
Max ICT BV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Max ICT BV aan de Klant geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door Max ICT BV ten behoeve van de consument in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat Max ICT BV van de Klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de consument in de nakoming van de tussen Max ICT BV en de consument gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.
 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag CISG wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Max ICT BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
12.4 Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over geleverde producten en/of diensten van Max ICT BV neemt u dan bij voorkeur per e-mail contact op met ons via rma@maxict.nl . Wij zullen binnen 14 dagen contact met u opnemen.

13. Diensten
13.1 In het geval dat Max ICT BV een offerte zendt, en de Klant schriftelijk hiermee akkoord is gegaan, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 In geval van grove schending van de betalingstermijn deadline te weten 14 dagen na facuurdatum is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Max ICT BV verschuldigd. Hiervoor wordt 4% over het openstaande bedrag per maand in rekening gebracht, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
13.3 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Max ICT BV bent u 15 euro exclusief BTW verschuldigd aan administratiekosten en indien Max ICT BV zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Max ICT BV om in plaats daarvan de daadwerkelijke incassokosten te vorderen.
13.4 De Klant is niet toegestaan verrekening toe te passen. Verrekeningen kunnen uitsluitend pas na overleg met Max ICT BV worden toegepast indien hiervoor toestemming is verleend door Max ICT BV.
 

14. RMA (Return Material Authorization)
14.1 De Klant dient per e-mail, of welke communicatiemiddel dan ook, een RMA-nummer aan te vragen. Na ontvangst van het RMA-nummer moet het product of de producten op eigen kosten toegestuurd worden aan Max ICT BV of indien aangegeven derden, deze kosten kunt u niet verhalen op Max ICT BV tenzij het een DOA betreft. Max ICT BV zal er naar streven om binnen 48 uur na ontvangst van het defecte product of producten aan te geven of het product of de producten in aanmerking komen voor een RMA-procedure.
14.2 Bij een RMA-zending dient Max ICT BV te worden voorzien van RMA-nummer en een duidelijke omschrijving van het defect of de klacht. Zonder deze gegevens zal Max ICT BV de RMA-aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.
14.3 Max ICT BV is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat alle data wordt geback-upt alvorens het product naar Max ICT BV wordt verstuurd.
14.4 RMA Procedure bij Max ICT BV is gebaseerd op Carry-in. Dit is exclusief artikelen die on-site garantie hebben bij de fabrikant. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA/garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Voor specifieke voorwaarden betreffende afhandeling van een RMA-procedure kan men dit navragen bij Max ICT BV via rma@maxict.nl daar de garantiebepalingen van de fabrikanten voordurend aan aanpassingen onderhevig zijn. Max ICT BV hanteert doorgaans een first-in first-out principe.
14.5 De retourzending van herstelde of vervangende producten door Max ICT BV zijn kosteloos.
14.6 Indien een RMA-verzoek onterecht is worden er onderzoekskosten in rekening gebracht, deze zijn afhankelijk van gedane arbeid en gemaakte kosten en bedragen tenminste Euro 17,50 exclusief BTW.
14.7 Een RMA-procedure duurt maximaal 12 weken, waarbij de Klant deze tijdsduur zal respecteren. In uitzonderlijke gevallen of bij nalatigheid van de Klant kan deze termijn middels berichtgeving aan de Klant worden verlengd.
14.8 Indien het RMA-procedure langer duurt dan 12 weken heeft de consument het recht op een nieuw of vervangend product dat rechtstreeks vanuit de voorraad zal geleverd worden. In uitzonderlijke gevallen of bij nalatigheid van de Klant kan deze termijn middels berichtgeving aan de Klant worden verlengd en vervalt daarmee het recht op een nieuw of vervangend product door termijnoverschrijding.
14.9 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Max ICT BV of door Max ICT BV aangegeven derden. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Max ICT BV.
14.10 DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 7 werkdagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Max ICT BV aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door Max ICT BV opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
14.11 Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. MaxICT BV streeft ernaar hiervan vooraf melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
14.12 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten en eventueel extra gemaakte kosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Max ICT BV.
14.13 Wanneer een product onder DOA valt kan de consument de gemaakte transportkosten verhalen bij Max ICT BV met een maximum van €10,00 per retour, deze kosten zullen binnen een week nadat het RMA-proces is afgehandeld gecrediteerd worden.
14.14 Indien het product niet meer geproduceerd wordt of redelijkerwijs vervangen kan worden zal Max ICT BV het product voor de huidige dagwaarde crediteren, niet meer dan wat gefactureerd is.
 

15. Annuleren van bestellingen
Indien de opgegeven leveringsperiode 30 dagen overschrijdt krijgt de Klant de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per e-mail).

16. Overige
16.1 Wanneer door Max ICT BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Enige soepelheid bij het gebruik van deze Algemene Voorwaarden door Max ICT BV ontleent de Klant geen enkel recht daarop.
16.2 Indien een of meer van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten met Max ICT BV in strijd is met geldende wettelijke voorschriften, zal deze bepaling(en) komen te vervallen en vervangen worden door een door Max ICT BV gewijzigde rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16.3 Max ICT BV is bevoegd om bij eventuele uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

17. Privacy
De Klant van Max ICT BV geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke Max ICT BV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Max ICT BV. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht. Een privacyverklaring is separaat te lezen op http://www.maxict.nl/privacy.

Algemene leveringsvoorwaarden bedrijven/ overheidinstellingen

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Max ICT BV en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Max ICT BV bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Max ICT BV zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Max ICT BV is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Max ICT BV zijn bevestigd.
2.3 Max ICT BV heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
2.4 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Max ICT BV tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Max ICT BV automatisch voor nabestellingen.
2.5 Wanneer er meerdere Klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens Max ICT BV.

Artikel 3. Levering
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf/leverancier.
3.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door Max ICT BV is overeengekomen - het moment (naar keuze van Max ICT BV) waarop Max ICT BV de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3.3 Indien de wederpartij niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door Max ICT BV is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
3.4 Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is Max ICT BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annuleren van order)
4.1 Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Max ICT BV te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
4.2 De voorwaarden die Max ICT BV stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
* Er dient vooraf een schriftelijke aanvraag te worden gedaan voor de retourgewenste goederen waarna na goedkeuring en akkoord op de gestelde voorwaarden de goederen kunnen worden ingestuurd. Dit verzoek kan ingediend worden per email naar rma@maxict.nl
* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen.
* De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk wenst te retourneren kan dit bij de retouraanvraag worden aangegeven.
4.3 Kosten en schades die voor Max ICT BV gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
4.4 Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
* Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
* Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;
* OP=OP en koopjescorner producten;
* Producten waarvan Max ICT BV uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Door Max ICT BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5.2 Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij Max ICT BV schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3 De door Max ICT BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
5.4 Het is Max ICT BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Max ICT BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
6.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is Max ICT BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door Max ICT BV bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
6.2 Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Max ICT BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding
8.1 Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door Max ICT BV ontbonden worden in de volgende gevallen:
* indien de wederpartij niet correct aan haar verplichtingen voldoet;
* indien na het sluiten van de overeenkomst aan Max ICT BV omstandigheden ter kennis komen die Max ICT BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien Max ICT BV de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Max ICT BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Max ICT BV schadevergoeding te vorderen.
8.2 In geval van ontbinding door Max ICT BV is de wederpartij jegens Max ICT BV schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van Max ICT BV om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie
9.1 De wederpartij heeft jegens Max ICT BV enkel recht op garantie indien en voor zover aan Max ICT BV (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Max ICT BV of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Max ICT BV niet gehouden.
9.2 De wederpartij heeft jegens Max ICT BV enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens Max ICT BV heeft voldaan.
9.3 Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Max ICT BV geleverde zaken blijven het eigendom van Max ICT BV totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Max ICT BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2 Door Max ICT BV geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
10.3 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
10.4 Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Max ICT BV dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Max ICT BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Max ICT BV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Max ICT BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
11.1.De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
* of de juiste zaken zijn geleverd;
* of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
* of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Max ICT BV te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt Max ICT BV geacht correct geleverd te hebben.
11.3 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt Max ICT BV klachten niet in behandeling. Max ICT BV heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door Max ICT BV aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
11.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij in geval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan Max ICT BV te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door Max ICT BV geschiedt niet aan huis.
11.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Max ICT BV worden geretourneerd.
11.6 De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van Max ICT BV of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Max ICT BV afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
* in Euro
* exclusief BTW
* exclusief verzend- of transportkosten
* af fabriek/bedrijf
* exclusief heffingen op mediadragers
* exclusief wettelijke heffingen en/of verwijderingsbijdrage
13.2 Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
13.3 Indien Max ICT BV met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Max ICT BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Max ICT BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.
13.4 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens Max ICT BV.

Artikel 14. Betaling
14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, op een door Max ICT BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
14.2 Max ICT BV heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
14.3 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
14.4 Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch tenminste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
14.5 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van Max ICT BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Max ICT BV onmiddellijk door Max ICT BV opeisbaar zijn.
14.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van Max ICT BV.
14.7 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Max ICT BV is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Max ICT BV of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
15.2 De aansprakelijkheid van Max ICT BV is te alle tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van Max ICT BV in een onderhevig geval aan Max ICT BV uitkeert.
15.3 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Max ICT BV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Max ICT BV beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.4 In geen geval is Max ICT BV aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
15.5 De wederpartij vrijwaart Max ICT BV voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Max ICT BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Max ICT BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van Max ICT BV en werkstakingen in het bedrijf van Max ICT BV daaronder begrepen.
16.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Max ICT BV opgeschort. Gedurende overmacht heeft Max ICT BV altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor Max ICT BV tot schadevergoeding bestaat.
16.3 Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop Max ICT BV haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij - na inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.4 Indien Max ICT BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Laatste wijziging 11-02-2013